محصول جدید پمپ کفکش مطیع پمپ

پمپ کفکش دو جداره استیل تک فاز - سه فاز

قطر پمپ 17 سانتیمتر
آبدهی با دهنه 1/4 1 اینچ 190 لیتر بر دقیقه
آبدهی با دهنه 2 اینچ 280 لیتر بر دقیقه
آبدهی با دهنه 3اینچ 600 لیتر بر دقیقه

قطر پمپ 17 سانتیمتر
آبدهی با دهنه 1/4 1 اینچ 190 لیتر بر دقیقه
آبدهی با دهنه 2 اینچ 280 لیتر بر دقیقه
آبدهی با دهنه 3اینچ 600 لیتر بر دقیقه

قطر پمپ 17 سانتیمتر
آبدهی با دهنه 1/4 1 اینچ 190 لیتر بر دقیقه
آبدهی با دهنه 2 اینچ 280 لیتر بر دقیقه
آبدهی با دهنه 3اینچ 600 لیتر بر دقیقه

ارسال رایگان فقط در شهر تهران
پمپ کفکش دو جداره استیل خروجی از بالا نگین پمپ
پمپ کفکش استیل خروجی از بغل نگین پمپ
پمپ کفکش استیل تک فاز -سه فاز - خروجی از بغل

سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )
با راندمان 60 درصد

سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )
با راندمان 60 درصد

سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )
با راندمان 60 درصد

پمپ کفکش استیل خروجی از بغل نگین پمپ
ارسال رایگان فقط در شهر تهران
پمپ لجن کش استیل تک فاز -سه فاز - خروجی از بغل

سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )
با راندمان 60 درصد

سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )
با راندمان 60 درصد

سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )
با راندمان 60 درصد

پمپ لجن کش استیل خروجی از بغل نگین پمپ
ارسال رایگان فقط در شهر تهران
پمپ لجن کش خردکن دار استیل تک فاز -سه فاز - خروجی از بغل

سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )
با راندمان 60 درصد

سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )
با راندمان 60 درصد

سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )
با راندمان 60 درصد

پمپ لجن کش استیل خروجی از بغل نگین پمپ
ارسال رایگان فقط در شهر تهران
پمپ کفکش دوجداره استیل خروجی از بالا-نگین پمپ

سیل مکانیکی - فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( فلوتر )
با راندمان 60 درصد

سیل مکانیکی - فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( فلوتر )
با راندمان 60 درصد

سیل مکانیکی - فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( فلوتر )
با راندمان 60 درصد

ارسال رایگان فقط در شهر تهران
پمپ کفکش دو جداره استیل خروجی از بالا نگین پمپ
previous arrow
next arrow

پمپ لجن کش استیل

پمپ لجن کش استیل خروجی از بغل نگین پمپ

برند های ویژه

مطیع پمپ

شعار نگین پمپ

آخرین پمپ کفکش و لجن کش که می خرید